Algemene voorwaarden

Welkom bij Zen4life. Deelname aan de lessen of workshops van Zen4life
betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Groepslessen

Artikel 1. Inschrijfvoorwaarden
Alle aanmeldingen vinden plaats door het invullen van het aanvraag-/inschrijfformulier op onze website of via een aankoop in onze webshop of ons reserveringssysteem.

1.1 Het ingeschreven lid is zich ervan bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Zen4life en ten behoeve van de overeenkomst gebruikt kan worden
1.2 Zen4life behoudt zich het recht voor om het lesgeld tussentijds te verhogen en wijzigingen aan te brengen in de lestijden op het rooster. U wordt hierover tijdig geïnformeerd
1.3 Zen4life behoudt zich het recht voor om een les bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren (minimumaantal deelnemers is 4)
1.4 Zen4life kan zich genoodzaakt zien de les door een andere docent te laten geven
1.5 Door inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige lesgeld, ook als je de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont

Artikel 2. Lidmaatschap

2.1 Een lidmaatschap, lessen- of strippenkaart kan elk gewenst moment ingaan
2.2 Er worden geen eenmalige kosten en/of inschrijfgeld berekend
2.3 De abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar
2.4 Lessen kunnen geboekt worden via de app, via de website (aanmelding benodigd) of doorgegeven worden via WhatsApp wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de app of website
2.5 Leden die zich aangemeld hebben via de website kunnen gratis gebruik maken van de app en het automatische betalingssysteem
2.6 Voor lessen- en strippenkaarten, aangekocht via het Momoyoga systeem, geldt dat een 10 lessenkaart eenmalig te pauzeren is met een maximum van 4 weken binnen de geldigheidsperiode van de rittenkaart. Pauzering dient schriftelijk via e-mail aangevraagd te worden
2.7 Wanneer een deelnemer tijdelijk langer afwezig is, kan er in overleg met Zen4life een aangepaste regeling getroffen worden
2.8 Een doorlopend abonnement is maandelijks opzegbaar
2.9 De vakantieperiode waarin Zen4life is gesloten zijn verrekend in de bedragen van het maandabonnement en lessen- strippenkaarten.
2.10 Zen4life rekent 4 lessen per maand voor een doorlopend abonnement. Een vijfde week in een maand wordt niet in rekening gebracht, maar compenseert een eventuele feestdag, die op uw lesdag valt in datzelfde kalenderjaar
2.11 Wanneer er lessen vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent) dan wordt deze gecompenseerd via een gratis les per week dat er geen les mogelijk was. Deze gratis les kan gebruikt worden na afloop van een lessen- strippenkaart, voor een nieuwe aankoop, of gebruikt worden om deel te nemen aan de Mega Yin lessen
2.12 Een abonnement of lessen- strippenkaart geeft je na aankoop toegang tot elke reguliere lessen op het rooster

Artikel 3. Lesgeld en Betaling
Als je een aankoop hebt gedaan via Momoyoga kun je meteen een plek reserveren via het reserveringssysteem op de website of de app.

Bij betaling via een factuur bent je verzekerd van een plek wanneer het verschuldigde bedrag is voldaan. Het bedrag dien je overmaken op bankrekeningnummer NL 59 INGB 0007 19772 31 t.n.v. Zen4life o.v.v. factuurnummer.

De prijs is inclusief BTW. Het lesgeld kan tussentijds door Zen4life worden verhoogd. Dit geldt niet voor een al betaalde leskaart. Wel voor losse lessen die plaatsvinden na de ingevoerde verhoging. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Artikel 4. Afmelding voor de lessen en aanwezigheid
4.1 Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit minimaal 4 uur van tevoren door te geven via het email adres: [email protected] of telefoonnummer 06-44490811 of je boeking te annuleren via de app.
4.2 Aanwezigheid. Graag 5-10 minuten van tevoren aanwezig zijn, zodat de les op tijd kan beginnen.

Artikel 5. Gezondheid/Medische informatie
Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen de deelnemer te weigeren voor deelname aan de lessen. Dit kan onder andere gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening. Dit gebeurt in goed overleg.
De deelnemer is verplicht lichamelijke- en of psychische klachten voor aanvang van de les te melden aan de docent. Zen4life is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer voor, tijdens of na de lessen.
Lessen of massages bij Zen4life zijn geen therapie of geneeswijze.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Zen4life is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen bij de door haar georganiseerde lessen, massages en workshops.

Artikel 7. Vakanties en nationale feestdagen
Tijdens nationale feestdagen wordt er geen lesgegeven. Zen4life houd het recht op 6  weken per kalenderjaar de studio gesloten te houden.

Artikel 8. Overige bepalingen
8.1 Misdragen
Wanneer een deelnemer zich tijdens een les misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld.
8.2 Kleding
Zorg ervoor dat u soepel zittende kleding aandoet voor de lessen (bijvoorbeeld een joggingbroek of legging en een shirt).
8.3 Mededelingen
Als er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt u hierover informatie mee naar huis. Alle mededelingen worden ook op de website vermeld of per mail gestuurd.

Artikel 9. Ongevallen en aansprakelijkheid
Zen4life is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële schade, blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts of andere specialist te overleggen of beoefening van yoga of yoga massage tot de mogelijkheden behoort.

De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Als er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider(s).

Zen4life stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van deelnemers.
Zen4life stelt de deelnemer aansprakelijk voor eventuele schade die wordt aangericht aan de lesruimte en/of inventaris/materiaal van Zen4life.

9.1 Overig

De Algemene Voorwaarden en op de website vermelde informatie kunnen door Zen4life te allen tijde worden gewijzigd.

9.2 Website
Alle informatie die op de website staat, zoals het ontwerp, de afbeeldingen, teksten en logo’s,
zijn eigendom van Zen4life en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht
en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele
wijze over op deelnemers of andere mensen die toegang hebben tot deze site. De
inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of
privédoeleinden. Het is de deelnemer of gebruiker van de site niet toegestaan de
inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen of tegen vergoeding
beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Zen4life.
Verwijzingen of links naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van
de gebruiker van deze site. Zen4life is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.

9.3 Klachten en geschillen
Zen4life zet zich in om van de lessen een succes te maken. Mocht er desondanks
toch iets misgaan of heeft u een klacht, meldt dat dan per ommegaande (per email of
telefonisch). Zen4life doet er vervolgens alles aan om zo spoedig mogelijk tot een
voor allen bevredigende oplossing te komen.

9.4 Huisregels
Alle deelnemers en bezoekers, die komen voor de lessen van Zen4life, dienen zich te houden aan de huisregels die horen bij het pand. De deelnemers maken geen gebruik van de spa en sportfaciliteiten van de sportschool waar Zen4life de ruimte huurt. Wel mag er gebruik gemaakt geworden van de kleedruimte, douchegelegenheid en de barfaciliteiten indien aanwezig.

Artikel 10 Privacy
Zen4life gaat vertrouwelijk om met cliëntgegevens en waarborgt de privacy.

Yoga retreats en Workshops

Artikel 11 Betalingsvoorwaarden
Door het invullen van het inschrijfformulier en het betalen van het inschrijfgeld/ eerste termijn verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden en is de inschrijving definitief. Ook verklaart hij/zij alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

De deelnemer dient het volledige factuurbedrag uiterlijk, op de factuur of persoonlijke benoemde betalingstermijn datum, volledig voldaan te hebben op rekeningnummer NL59 INGB 0007197231 ten name van Zen4life, onder vermelding van het factuurnummer of via de toegestuurde betaallink.

Artikel 12 Annuleringsvoorwaarden

12.1 Yoga Retreats
Annulering door de deelnemer kan tot en met 2 maanden voor aanvang en is kosteloos. Een eventueel betaald voorschot wordt geretourneerd. Indien het retreat niet kan plaatsvinden en verplaatst wordt, buiten schuld van Zen4life, dan is de oorspronkelijke datum van het retreat bindend voor de annuleringperiode zoals hierboven vermeld.

Bij annulering door de deelnemer binnen 2 maanden voor aanvang wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Bij annulering door de deelnemer binnen een maand voor aanvang wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Als de deelnemer nog niets betaald heeft, is deze verplicht om alsnog het verschuldigde bedrag over te maken.

Als de deelnemer de boeking niet rechtstreeks bij Zen4life heeft gedaan gelden de (annulerings)voorwaarden van de externe partij voor het bedrag dat aan deze is voldaan. Voor het resterende bedrag gelden de Zen4life (annulerings)voorwaarden.

12.2 Workshops
Bij annulering door de deelnemer tot twee weken voor aanvang krijgt de deelnemer het volledige bedrag teruggestort of is er geen betalingsverplichting. Als de periode korter is dan twee weken zal in overleg deelname verplaatst kunnen worden naar een latere datum.

12.3 Voorwaarden
Bij onjuiste en/of niet tijdige betaling heeft Zen4life het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn/haar betalingsverplichting.

NB Bij inschrijving korter dan 14 dagen dient het volledige factuurbedrag voor aanvang van het weekend of Workshop te zijn voldaan.

Zen4life doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie die tijdens het weekend of workshop gedeeld wordt juist en volledig is. Zen4life kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

Zen4life kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname van de weekenden of workshops. De deelnemer blijft hier te allen tijde zelf verantwoordelijk.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yogaoefeningen, een detox kuur te volgen of een acupunctuurbehandeling te ondergaan bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener. De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.

Zen4life heeft het recht een weekend of workshop te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent(en), zich minder dan acht deelnemers hebben aangemeld, drie maanden voor aanvang of overmacht. In geval van annulering door Zen4life heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het al betaalde bedrag. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

Zen4life behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van weekenden en workshops.

Als het bedrag al betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Zen4life. In het geval van een Day en Yoga retreats weekend adviseren we de deelnemer om een reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.

De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Als er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider(s).

Behandelingen en persoonlijke begeleiding

Artikel 13: Belangrijk is om het volgende in acht te nemen.

De behandelingen die ik geef zijn complementair aan de medische en psychische gezondheidszorg. Dat wil zeggen dat mijn behandelingen nooit de reguliere zorg vervangen. Bent u lichamelijk ziek, raadpleeg dan een arts. Bij het vermoeden van serieuze psychische klachten zoals depressie of persoonlijkheidsstoornis, raadpleeg dan een arts. Raadpleeg bij twijfel ook een arts.

De behandelingen die ik geef kunnen de behandelingen uit de reguliere zorg positief ondersteunen, te denken valt aan medicijnen die beter gaan werken, pijnklachten die afnemen, goed herstel na een operatie, psychische klachten die minder worden en meer rust en balans in het dagelijks leven.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt zal het tarief voor de geboekte behandeling in rekening worden gebracht.

Online diensten

Artikel 14
14.1. Als de gebruiker een abonnement heeft aangeschaft dan krijgt de gebruiker voor een bepaalde tijd toegang tot het bekijken van video’s en teksten op de website. Deze voor bepaalde tijd beschikbare video’s, teksten en andere inhoud van de producten en alle auteursrechten blijven eigendom van Zen4life
14.2 Het niet toegestaan om de video’s, teksten en andere intellectuele eigendommen als onderdeel van de producten te downloaden als hiervoor geen toestemming is gegeven. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de teksten, video’s en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken
14.3 Als de gebruiker een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van Zen4life, dan dient alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Abonnementen en accounts zijn dus strikt persoonlijk. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan
14.4 De gebruiker heeft het recht om op één computer of andere device tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan
14.5 De video’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Zen4life hier vooraf toestemming voor gegeven heeft
14.6 Als de gebruiker zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld
14.7 Zen4life behoudt daarnaast het recht om in geval van directe of indirecte schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker
14.8 Zen4life doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de video’s altijd beschikbaar zijn maar kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed
14.9 Zen4life doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Zen4life kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten
14.10 Zen4life kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de video’s of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De deelnemer blijft hiervoor altijd zelf verantwoordelijk
14.11 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener
14.12 Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van Zen4life, kunnen de video’s en de overige informatie in de producten en abonnementen onbeperkt bekeken worden tenzij anders aangegeven. Zen4life behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren
14.13 Zen4life behoudt zich het recht voor om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online video’s, cursussen en andere online diensten. Als het cursusgeld al voldaan is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Zen4life
14.14 Door het invullen van het aanmeldformulier en/of het betalen van het abonnementsgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden
14.15 Met een abonnement krijgt de gebruiker het recht om yogavideo’s gedurende een bepaalde periode (afhankelijk van het lopende abonnement) op de website te bekijken. De video’s en alle auteursrechten blijven eigendom van Zen4life.

Algemeen

Vragen en/of opmerkingen
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan hoort Zen4life dat graag van u.
Wij zijn bereikbaar via de mail: [email protected] of via telefoonnummer 06-44490811.