Algemene voorwaarden

Welkom bij Zen4life. Deelname aan de lessen of workshops van Zen4life
betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Groepslessen

Artikel 1. Inschrijfvoorwaarden
Alle aanmeldingen vinden plaats door het invullen van het inschrijfformulier op deze website of middels een aankoop in onze webshop.

1.1 Het ingeschreven lid is zich ervan bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Zen4life en ten behoeve van de overeenkomst gebruiken kan worden.
1.2 Zen4life behoudt zich het recht om het lesgeld tussentijds te verhogen en wijzigingen aan te brengen in de lestijden op het rooster. U wordt hierover tijdig over geïnformeerd.
1.3 Zen4life behoudt zich het recht om een les bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren (minimum aantal deelnemers is 4)
1.4 Zen4life kan zich genoodzaakt zien de les door een andere docent te laten geven
1.5 Door inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige lesgeld, ook als je de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont
1.6 Indien er gebruik is gemaakt van het inschrijfformulier dient deze volledig ingevuld te zijn.

Artikel 2. Lidmaatschap

2.1 Een lidmaatschap of rittenkaart kan elk gewenst moment ingaan
2.2 Er worden geen inschrijfgeld en eenmalige kosten berekend
2.3 De abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar
2.4 Lessen kunnen geboekt worden via de Zen4life App, via de web (aanmelding benodigd) of doorgegeven worden via WhatsApp wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de Zen4life App of website
2.5 Leden, welke zich aangemeld hebben via de website kunnen gratis gebruik maken van de Zen4life App en automatische betalingssysteem
2.6 Prijzen van (maand)abonnementen/puntenkaarten zijn gebaseerd op 46 lesweken per jaar
2.7 Indien de locatie, waar Zen4life de wekelijkse lessen verzorgd, gesloten is tijdens de school zomervakantie zal de einddatum van alle actieve puntenkaarten en abonnementen tijdens deze periode gratis met 6 weken verlengt worden.
2.8 (Buiten) lessen, gegeven tijdens de school zomervakantie, wanneer de locatie waar Zen4life de wekelijke lessen verzorgd gesloten is, kunnen niet voldaan worden met een actieve puntenkaart of abonnement.

Artikel 3. Lesgeld en Betaling
Als je een bestelling hebt gedaan via de webshop kun je een meteen een plek reserveren via het reserveringssysteem op de website of de Zen4life Android of IPhone App.

Bij betaling via factuur bent je verzekerd van een plek wanneer het verschuldigde bedrag is voldaan. Het bedrag kun je overmaken op
bankrekeningnummer NL 59 INGB 0007 19772 31 t.n.v. Zen4life – Jolanda van Rijn
o.v.v. factuurnummer.

De prijs is inclusief BTW. Het lesgeld kan tussentijds door Zen4life worden verhoogd. Dit geldt niet voor een al betaalde Leskaart. Wel voor losse lessen die plaatsvinden na de ingevoerde verhoging. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Artikel 4. Afmelding voor de lessen en aanwezigheid
Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit minimaal 2 uur van te voren door te geven via het email adres: jolanda@zen4life.nl of telefoonnummer 06-44490811.

4.1 Aanwezigheid
Graag 5-10 minuten van tevoren aanwezig zijn, zodat de les op tijd kan beginnen.

Artikel 5. Gezondheid/Medische informatie
Bij bepaalde medische informatie kan de docent overwegen af te zien van deelname
aan de lessen van de deelnemer. Dit kan onder andere gebaseerd zijn op invloed op de
veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de
aandoening. Dit gebeurt in goed overleg.
De deelnemer is verplicht lichamelijke- en of psychische klachten voor aanvang
van de les te melden aan de docent. Zen4life is op geen enkele wijze aansprakelijk
voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer voor, tijdens of na de
lessen.
Lessen of massages bij Zen4life zijn geen therapie of geneeswijze.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Zen4life is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin
is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen bij de
door haar georganiseerde lessen massages en workshops.

Artikel 7. Vakanties en nationale feestdagen
De vakanties sluiten aan bij het reguliere basis onderwijs in Zaanstad.
 Tijdens de vakanties
en nationale feestdagen wordt er geen les gegeven, tenzij anders overeengekomen of
vermeld op de website.

Artikel 8. Overige bepalingen

8.1 Misdragen
Wanneer een deelnemer zich tijdens een les misdraagt, behoudt de docent zich het recht de deelnemer de toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld.

8.2 Kleding
Zorg ervoor dat uw soepel zittende kleding aandoet voor de lessen (bijvoorbeeld een joggingbroek of legging en een shirt).

8.3 Mededelingen
Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt uw hierover informatie mee naar huis. Alle mededelingen worden ook op de website vermeld of per mail verstuurd.

Artikel 9. Ongevallen en aansprakelijkheid
Zen4life is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële schade, blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts of andere specialist te overleggen of beoefening van yoga of yoga massage tot de mogelijkheden behoort.

De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider(s).

Zen4life stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van deelnemers.
Zen4life stelt de deelnemer aansprakelijk voor eventuele schade die wordt aangericht aan de lesruimte en/of inventaris/materiaal van Zen4life.

9.1 Overig

De Algemene Voorwaarden en op de website vermelde informatie kunnen door Zen4life te allen tijde worden gewijzigd.

9.2 Website
Alle informatie die op de website staat, zoals het ontwerp, de afbeeldingen, teksten en logo’s,
zijn eigendom van Zen4life en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht
en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele
wijze over op deelnemers of andere mensen die toegang hebben tot deze site. De
inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of
privédoeleinden. Het is de deelnemer of gebruiker van de site niet toegestaan de
inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen of tegen vergoeding
beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Zen4life.
Verwijzingen of links naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van
de gebruiker van deze site. Zen4life is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.

9.3 Klachten en geschillen
Zen4life zet zich in om van de lessen een succes te maken. Mocht er desondanks
toch iets misgaan of heeft u een klacht, meldt dat dan per ommegaande (per email of
telefonisch). Zen4life doet er vervolgens alles aan om zo spoedig mogelijk tot een
voor allen bevredigende oplossing te komen.

9.4 Huisregels
Alle deelnemers en bezoekers, die komen voor de lessen van Zen4life, dienen zich te houden aan de huisregels die horen bij het pand. De deelnemers maken geen gebruik van de spa en sportfaciliteiten van de sportschool waar Zen4life de ruimte huurt. Wel mag er gebruik gemaakt geworden van de kleedruimte, douche gelegenheid en de bar faciliteiten indien aanwezig.

Artikel 10 Privacy
Zen4life gaat vertrouwelijk om met cliëntgegevens en waarborgt de privacy.

DAY en Yoga retreat weekenden en Workshops

Artikel 1 Betalingsvoorwaarden
Door het invullen van het inschrijfformulier en het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden en is de inschrijving definitief. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

De deelnemer dient het volledige factuurbedrag uiterlijk, op de factuur of persoonlijke benoemde betalingstermijn, volledig voldaan te hebben op rekeningnummer NL59 INGB 0007197231 ten name van Zen4life, onder vermelding van het factuurnummer of via de toegestuurde betaallink.

Artikel 2 Annuleringsvoorwaarden

2.1 Day en Yoga Retreats
Annulering door de deelnemer tot en met drie maanden voor aanvang is kosteloos. Een eventueel betaald voorschot wordt geroutineerd.

Bij annulering door de deelnemer binnen drie maanden voor aanvang wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Bij annulering door de deelnemer binnen twee maanden voor aanvang wordt 75% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Bij annulering door de deelnemer binnen een maand voor aanvang wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Indien de deelnemer nog niets betaald heeft, is deze verplicht om alsnog het verschuldigde bedrag over te maken.

2.2 Workshops
Bij annulering door de deelnemer tot twee weken voor aanvang krijgt de deelnemer het volledige bedrag teruggestort of is er geen betalingsverplichting. Indien de periode korter is dan twee weken zal in overleg deelname verplaatst kunnen worden naar een latere datum.

Artikel 3 Voorwaarden
Bij onjuiste en/of niet tijdige betaling heeft Zen4life het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn/haar betalingsverplichting.

NB Bij inschrijving korter dan 14 dagen dient het volledige factuurbedrag voor aanvang van het weekend of Workshop te zijn voldaan.

Zen4life doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie die tijdens het weekend of workshop gedeeld wordt juist en volledig is. Zen4life kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

Zen4life kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname van de weekenden of workshops. De deelnemer blijft hier voor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yogaoefeningen, een detox kuur te volgen of een acupunctuur behandeling te ondergaan bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener. De deelnemer blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.

Zen4life heeft het recht een weekend of workshop te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent(en), zich minder dan acht deelnemers hebben aangemeld, drie maanden voor aanvang of overmacht. In geval van annulering door Zen4life heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

Zen4life behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van weekenden en workshops.

Indien het bedrag reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Zen4life. In het geval van een
Day en Yoga retreats weekend adviseren we de deelnemer om een reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.

De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider(s).

Algemeen

Vragen en/of opmerkingen
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt Zen4life dat graag van u.
Ik ben bereikbaar via de mail: jolanda@zen4life.nl of via telefoonnummer 06-44490811.